About us

Coordinator:

ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8

Školu navštěvuje 750 žáků z Brna a blízkého okolí. Škola staví na letité tradici výuky cizích jazyků. Součástí vzdělávacího programu je výuka angličtiny od 1. ročníku pro všechny žáky a povinná výuka druhého cizího jazyka od 6. ročníku, kde si žáci mohou vybrat mezi jazykem německým a francouzským. Hlavním cílem je co nejkvalitněji připravit žáky na další studium a u každého žáka využít maxima jeho osobních schopností. Jako jedna z mála základních škol v republice vyučuje některé předměty v anglickém jazyce. Jedním z těchto předmětů je Informatika, který je vyučován v anglickém jazyce již od 5. ročníku. 

The school is attended by 750 students from Brno and its surroundings. The school is based on longstanding tradition of teaching foreign languages. Part of the curriculum is teaching of English from the first year for all students and compulsory teaching of a second foreign language from 6th year, where students can choose between French and German. The main aim is to prepare students for further studies in the highest quality and maximum utilization of personal abilities of each pupil. As one of the few elementary schools in the country we teach some subjects in English. One of these subjects is Informatics, which is taught in English since the fifth grade.


Partner:

20. Oberschule Leipzig Bästleinstraße 14, Leipzig 

20. Oberschule Leipzig je základní škola, kterou navštěvuje 385 studentů a vyučuje zde 33 učitelů. Škola se nachází v průmyslové oblasti s převahou těžkého strojírenství a textilního průmyslu, což vytváří jistá specifika
v sociálním složení obyvatelstva. Škola kombinuje dva typy škol: Realschule a Hauptschule. Realschule navštěvují středně pokročilí žáci, Hauptschule připravuje žáky na další odborné vzdělávání. Od 6. ročníku je na škole vyučován druhý cizí jazyk - francouzština. Jako jedna z mála škol v Lipsku nabízí škola kurzy němčiny pro imigranty a také zde pracuje tým učitelů, který se výhradně věnuje, pomáhá a sleduje studenty z imigrantských rodin. Díky tomu získala škola titul "Škola tolerance".

20th Oberschule Leipzig's Primary School is attended by 385 students and 33 teachers teach here. The school is located in an industrial area with a predominance of heavy machinery and textile industry, which produces some specifics in the social composition of the population. The school combines two types of schools: Realschule and Hauptschule. Realschule is attended by intermediate pupils, Hauptschule prepares students to continuing vocational training. The second foreign language – French is taught from the 6th grade. As one of the few schools in Leipzig the school offers German courses for immigrants and there is also a team of teachers who are exclusively dedicated to helping and monitoring students from immigrant families. As a result the school gained the title "School of tolerance".